Καθορισμός ειδικοτήτων μηχανικών που συμμετέχουν στην ομάδα έργου για την έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.

αποφασίζει κατά πλειοψηφία ότι:


με δεδομένο ότι η συμπλήρωση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου
καταλήγει στην έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας
Κτιρίου το οποίο συμπεριλαμβάνει τη βεβαίωση που προβλέπεται στην
παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017, θα πρέπει να συμμετέχει
υποχρεωτικά στην ομάδα έργου για την έκδοση Πιστοποιητικού
Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας μηχανικός
που φέρει το σχετικό επαγγελματικό δικαίωμα, δηλαδή ειδικότητας
Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού, Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα
Μηχανικού, Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού,
Διπλωματούχου Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης,
Πολιτικού Υπομηχανικού, Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού
αποφοίτου ΤΕΙ και ΑΤΕΙ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί
επαγγελματικών δικαιωμάτων...