ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Στα πλαίσια της εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στις ανωτέρω σχετικές
υπουργικές αποφάσεις, κατόπιν της επείγουσας κι επιτακτικής ανάγκης περιορισμού της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε ότι, οι ώρες εισόδου κοινού σε
όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μειώνονται κατά 50% έως την 10η
Απριλίου 2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω ένα (1) σχετική...

Περισσότερα στο συνημμένο: