ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αγαπητές & Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο τελευταίο ΔΣ του συλλόγου μας την Πέμπτη 27.02.2020, που έγινε κατόπιν πρόσκλησης με την παρουσία των επιθεωρητών του ΣΕΠΕ τόσο της Κοινωνικής όσο και της Τεχνικής επιθεώρησης, συζητήσαμε σχετικά με την διαδικασία δήλωσης των εργαζομένων σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Διαπιστώσαμε ότι η διαδικασία αυτή είναι διαφορετική για τα οικοδομοτεχνικά έργα με αντικειμενικό προσδιορισμό των ενσήμων (π.χ. όταν έχουμε οικοδομική άδεια συνοδεύεται από τον «Πίνακα 1» με το σύνολο των απαιτούμενων ημερομισθίων) από εκείνο που εφαρμόζεται στα έργα που ο υπολογισμός της δαπάνης του ΙΚΑ γίνεται με διαφορετικό τρόπο (π.χ. για τα Δημόσια Έργα μέσω ενός προσδιορισμένου συντελεστή επί του προϋπολογισμού…).

Κατόπιν αυτών παραθέτουμε τις δύο περιπτώσεις ως εξής :

Α.  Στην περίπτωση των έργων που ΔΕΝ έχουμε αντικειμενικό προσδιορισμό των ενσήμων (π.χ. Δημόσια έργαείναι υποχρεωτική από 01.03.2020 η αναγγελία των εργαζομένων ΠΡΙΝ την έναρξη της απασχόλησης αυτών.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την αναγγελία της όποιας υπερεργασίας (υπερωρίας) η οποία αναγγέλλεται πριν την λήξη του αρχικά προσδιοριζόμενου ωραρίου του εργαζομένου.

Β.  Στα έργα που έχουμε προσδιορισμό των ημερομισθίων (ενσήμων) με αντικειμενικό τρόπο π.χ. μέσω της Αδείας Δόμησης ΔΕΝ απαιτείται η αναγγελία της εργασίας πριν την έναρξη της απασχόλησης αλλά απαιτείται η υποβολή του εντύπου «Ε-12 ΟΙΚΟΔΟΜΩ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ» έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που διήρκησε η εργασία.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις εργασίας σε οικοδομοτεχνικά έργα ισχύει ότι:

-      Είναι υποχρεωτική η υποβολή του εντύπου «Ε-12 ΟΙΚΟΔΟΜΩ – ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ»

-      Είναι υποχρεωτική η τήρηση του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (Β.Η.Δ.Α.Π.)** το οποίο βρίσκεται πάντα στο χώρο του έργου και συμπληρώνεται καθημερινά.

**Απαλλάσσονται από την τήρηση του Β.Η.Δ.Α.Π. όσες εργασίες (μικροεπισκευών γίνονται σε κατοικίες) ΔΕΝ απαιτούν την έκδοση οικοδομικής άδειας (κανονικής ή μικρής κλίμακας) καθώς και όσα δεν απασχολούν άνω των δύο εργαζομένων.

 

Με Εκτίμηση

Δημήτριος  Αντωνίου
Γεν. Γραμματέας Σ.Δ.Π.Μ. Ευβοίας