ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ --update: οδηγίες για την συνέχιση των δικαιοπραξιών

ΘΕΜΑ: «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η΄ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4495/17_ΑΡΘΡΟ 116  ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΟΠΩΣ Η ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΙ Η ΕΡΕΤΡΙΑ»

 

 

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ευβοίας εφιστά την προσοχή σας για το μείζον θέμα που έχει ανακύψει στην πόλη της Χαλκίδας και αφορά στην τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων με το άρθρο 116 Ν.4495/17 σε κτίρια που βρίσκονται σε τόπους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Σημειωτέων ότι, η πόλη της Χαλκίδας σύμφωνα με το ΦΕΚ 70 ΑΑΠ/2013 ορίζεται ως αρχαιολογικός τόπος σχεδόν στο σύνολό της.....

Συννημένο παρακάτω ολόκληρο το  έγγραφο

To ΤΕΕ ΠΤ ΕΥΒΟΙΑΣ κατόπιν του εγγράφου του συλλόγου διαβίβασε αρμοδίως στις 5/2/2020 το δεύτερο συνημμένο έγγραφο...

update: οδηγίες για την συνέχιση των δικαιοπραξιών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ προ έγκρισης επιτροπής σε ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ
Μεταβίβαση ή σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές, για τα οποία απαιτείται έγκριση Επιτροπής του άρθρου 116 του ν. 4495/17, μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την έγκριση της Επιτροπής, αλλά μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2.α του παρόντος άρθρου και την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου. Την υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Στην περίπτωση αυτή η δήλωση παραμένει σε «Αρχική υποβολή». Εάν δεν έχει καταβληθεί το 30% του συνολικού προστίμου, μπορείτε να ζητήσετε την εμφάνιση εντολής πληρωμής του υπόλοιπου μέχρι να συμπληρωθεί το 30%.
Η βεβαίωση νομιμότητας εκδίδεται με ξεχωριστή καταχώριση στο σύστημα. Ο μηχανικός αναγράφει στη περιγραφή της βεβαίωσης "…κατ' εφαρμογή των οριζομένων στις παρ. 6 άρθρου 116 και 2ζ άρθρου 82 του ν. 4495/17, μετά την εξόφληση του 30% της α/α ... δήλωσης", κάτι που θα πρέπει σαφώς να αναφέρει και στην τεχνική έκθεση που συνοδεύει τη βεβαίωση, και επιλέγει τη 2η επιλογή του συστήματος (παρ. 2iii άρθρου 83 ν. 4495/17).
Στον συμβολαιογράφο, εκτός από τη βεβαίωση μεταβίβασης, παραδίδετε τόσο το pdf της δήλωσης όσο και αυτό μέσω του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση μεταβίβασης.

Στην παρούσα φάση, για έκδοση εντολής 30% για δικαιοπραξία σε δηλώσεις ν. 4495/17 αποστέλλετε σχετικό αίτημα μέσω e-mail, με σαφή αναφορά ότι πρόκειται να γίνει δικαιοπραξία.